Garantimarkedet innenfor bygg og anlegg.

Vi megler alle typer byggsikkerhets- og entreprenørgarantier, enten det dreier seg om de standardiserte garantiene etter Norsk Standard, Bustadoppføringslova eller andre relaterte garantier.

Garantiene plasseres i store trygge selskaper med etablert rating. 

Trenger din bedrift en garanti, finner vi det beste tilbudet for dere. 
Garantert!!

Oversikt over de enkelte standardgarantiene vi megler frem for bygg- og anleggsektoren finner du nedenfor.

Vi kan også bistå med andre typer garantier, som for eksempel betalingsgaranti ved dissens.




 

NS8405 (Norsk bygge- og anleggskontrakt)

I NS8405 er det, dersom intet annet er avtalt, et krav om entreprenørs sikkerhetsstillelse på 10% i utførelsestiden og 3% i 3 år etter overtakelse.
Merk at krav til sikkerhetsstillelse fra byggherre er 15%.

NS8406 (Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt).

Dersom intet annet er avtalt, fordrer kontrakten et krav om sikkerhetsstillelse på 10% i utførelsestiden og 3% i 3 år etter overtakelse.
Merk at byggherrens krav til sikkerhetsstillelse her er 15%.

NS 8407(Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser).

I NS8407 er totalentreprenørens sikkerhetsstillelse beskrevet i pkt 7 hvor det, hvis ikke annet er avtalt, settes krav om sikkerhet i utførelsestiden på 10% av kontraktssummen. Etter overtakelse reduseres denne til 3% i 3 år. Merk at byggherren skal stille sikkerhet på 17,5% av kontraktssum hvis denne bestemmelsen legges til grunn. Her er også alle summene inkl mva.

NS8415 (Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider)

Etter kontraktsbestemmelsene settes det krav til sikkerhetsstillelse, dersom intet  annet er avtalt, i utførelsestiden på 10% av kontraktssummen.
Etter overtakelse reduseres denne til 3% i 3 år.

NS8416 (Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider)

Etter kontraktsbestemmelsene settes det krav til sikkerhetsstillelse, dersom intet  annet er avtalt, i utførelsestiden på 10% av kontraktssummen.
Etter overtakelse reduseres denne til 3% i 3 år.

NS8417 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser)

Etter kontraktsbestemmelsene settes det krav til sikkerhetsstillelse, dersom intet  annet er avtalt, i utførelsestiden på 10% av kontraktssummen.
Etter overtakelse reduseres denne til 3% i 3 år.

Byggsikkerhetsgaranti etter Bustadoppføringslova §12

Er kontraktssummen > 2G må alle entreprenører som utfører arbeid etter Bustadoppføringslova stille en økonomisk garanti overfor byggherren. 

Garantien skal sikre at forbruker får rettet eventuelle feil og mangler eller ferdigstilt prosjektet, om entreprenøren går konkurs.  Garantibeløpet skal utgjøre 3% eller 10% av kontraktssum under oppføringstiden avhengig om bolig oppføres på boligutviklers tomt eller boligkjøpers tomt. 

Forbruker har krav på garanti under byggetiden (fra inngåelse av avtale) og under reklamasjonstiden (5 år).  For krav gjort gjeldende etter overtakelsen skal garantien utgjøre 5 % av kontraktssummen uavhengig av opprinnelig eierskap til tomten.

Bustadoppføringslova stiller i dag ingen krav til garanti fra byggherren.  Dette kan allikevel inntas, og kan for eksempel være en skriftlig bekreftelse fra finansinstitusjon om at byggelån er innvilget, og at finansinstitusjonen har reservert for entreprenøren et beløp tilsvarende vederlaget, pantsettelse av innskuddskonto eller garantierklæring.

Forskuddsgaranti etter Bustadoppføringslova §47

Dette er garantier som oppfyller lovkravene under Bustadoppføringslova §47.

I de tilfeller entreprenøren fakturerer forbruker et forskudd, for eksempel ved kontraktsinngåelse, skal han stille garanti for forskuddet.

Når entreprenøren sitter på hjemmelen til grunnen og selger til forbruker før ferdigstillelse må han også stille forskuddsgaranti dersom deler av salgssummen skal kunne disponeres av entreprenøren i byggeperioden.

NB: Normalt krever ikke eiendomsmeglere eller advokater at det stille §47-garanti for innskudd gjort på meglers eller advokats klientkonto, dersom innskuddet ikke skal låses eller disponeres av selger.

Merk at avtaleforhold likevel kan åpne for at innskudd på klientkonto kan overføres til selger/entreprenør men da kun under forutsetning av at det stilles garanti for hele beløpet.

Garantier for andre bransjer enn bygg & anlegg

Vi megler alle typer garantier/stikkerhetsstillelser i alle typer kontraktsforhold, herunder bl.a. anbuds-, leveranse-, betalings-, husleie eller andre typer garantier.

Garantiene plasseres i store trygge selskaper med etablert rating. 

Trenger din bedrift en garanti, finner vi det beste tilbudet for dere!  
Garantert.

Les mer

Hvorfor bør vi bruke Garantimegleren?

Våre kunder frigjør mye tid på å overlate forhandlingene om garantier til oss.  Tid er penger og vi gjør dette effektivt for bedriften.  Som megler er vi også pålagt å advare mot garantister uten tilstrekkelig rating/security.  Du vil derfor både spare tid, men også være sikker på at garantistene vi forhandler med på deres vegne er solide og trygge.

Les mer

Hva er Garantimeglerens rolle?

Garantimeglerens rolle er å opptre som kundens garantiavdeling. Vi forhandler frem alle de garantiene dere trenger for å få, eller oppfylle, inngåtte kontrakter.
Vi er helt og fullt på kundens side i alle forhandlinger, og jobber hardt for å oppnå de beste resultatene.

Les mer

Om garantier og forsikring i media

Her legger vi inn artikler og annet stoff som vi mener er relevant for våre garantikunder.  Det gjelder jo å følge med, og med felles solvens-regler innenfor EU er det også interessant å se hva som skjer utenfor Norge.  

Les mer

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 2247 6800 eller fyll ut kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema

Du kan ringe oss på 22 47 68 00, sende oss en e-post, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk