Garantier for andre bransjer enn bygg & anlegg

De aller fleste garantier er fastsatt i kontrakter mellom to parter, og det kan være en forutsetning at man kan stille en tilfredsstillende sikkerhet for sin leveranse.

Innholdet i kontraktsgarantier er ofte tuftet på bransjekutyme, og er forskjellige innenfor ulike markeder og bransjer. Som for eksempel innen shipping, oil & gas, kraft, industri, import eller annen virksomhet.

Som megler vet vi hvilke typer garantier du kan få hos den enkelte garantist. Samtidig som vi har et lovmessig ansvar for å kontrollere garantistenes økonomiske soliditet. Dine kunder vil dermed alltid ha bunnsolide selskaper som dekker dine kontraktsmessige garantiforpliktelser.

Anbudsgarantier

Ved større kontrakter kan bestiller kreve sikkerhet for at tilbyder er i stand til å fullføre et innlevert anbud. Dette kravet kan imøtekommes ved at tilbyder kjøper en garanti stilet til bestilleren.

Forskuddsgarantier

Forskuddsgarantier sikrer bestilleren tilbakebetaling av betalt forskudd, i fall en leveranse skulle utebli eller ha feil, for eksempel på grunn av insolvens. Kontrakten kan forutsette at selger stiller en garanti, som dekker hele, eller deler av, forskuddet.

Betalingsgarantier

Når kontrakten bestemmer at betaling først skal skje etter levering, sitter selgeren med risiko for uteblitt betaling, og vil kunne kreve en betalingsgaranti av kjøper. Betalingsgarantier vil sikre selgeren mot uteblitt betaling for påbegynte og leverte varer og/eller tjenester, om kjøperen skulle bli insolvent.

Utførelsesgarantier

I f.m. inngåelse av en kontrakt, kan bestilleren kreve at tilbyder stiller en utførelsesgaranti. Utførelsesgarantien kompenserer for ekstrakostnader og feil som kan oppstå ved uteblitt leveranse eller ferdigstillelse. Garantien kan også sikre også at selve leveransen blir fullført, selv om tilbyder skulle bli insolvent. 

Reklamasjonsgarantier

I en kontrakt kan det bestemmes at leverandøren stiller en garanti for kostnadene til å rette opp evt feil eller mangler ved leveransen/ordren etter ferdigstillelse/leveranse. Dette for å sikre at feil/mangler blir utbedret dersom leverandøren blir insolvent. Reklamasjonsgarantien løper som regel fra to til fem år, avhengig av kontraktsbestemmelsene.

Husleiegarantier

I mange husleiekontrakter kreves sikkerhet for leietakers betalingsforpliktelser, og for perioder fra 3 mnd til flere år.

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 905 11 054 eller fyll ut kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema

Send oss en e-post, eller fyll ut skjemaet nedenfor og klikk "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk