Garantier for andre bransjer enn bygg & anlegg

De aller fleste garantier er fastsatt i kontrakter mellom to parter, og det kan være en forutsetning at man kan stille en tilfredsstillende sikkerhet for sin leveranse.

Innholdet i kontraktsgarantier er ofte tuftet på bransjekutyme, og er forskjellige innenfor ulike markeder og bransjer. Som for eksempel innen shipping, oil & gas, kraft, industri, import eller annen virksomhet.

Som megler vet vi hvilke typer garantier du kan få hos den enkelte garantist. Samtidig som vi har et lovmessig ansvar for å kontrollere garantistenes økonomiske soliditet. Dine kunder vil dermed alltid ha bunnsolide selskaper som dekker dine kontraktsmessige garantiforpliktelser.

Anbudsgarantier

Ved større kontrakter kan bestiller kreve sikkerhet for at tilbyder er i stand til å fullføre et innlevert anbud. Dette kravet kan imøtekommes ved at tilbyder kjøper en garanti stilet til bestilleren.

Forskuddsgarantier

Forskuddsgarantier sikrer bestilleren tilbakebetaling av betalt forskudd, i fall en leveranse skulle utebli eller ha feil, for eksempel på grunn av insolvens. Kontrakten kan forutsette at selger stiller en garanti, som dekker hele, eller deler av, forskuddet.

Betalingsgarantier

Når kontrakten bestemmer at betaling først skal skje etter levering, sitter selgeren med risiko for uteblitt betaling, og vil kunne kreve en betalingsgaranti av kjøper. Betalingsgarantier vil sikre selgeren mot uteblitt betaling for påbegynte og leverte varer og/eller tjenester, om kjøperen skulle bli insolvent.

Utførelsesgarantier

I f.m. inngåelse av en kontrakt, kan bestilleren kreve at tilbyder stiller en utførelsesgaranti. Utførelsesgarantien kompenserer for ekstrakostnader og feil som kan oppstå ved uteblitt leveranse eller ferdigstillelse. Garantien kan også sikre også at selve leveransen blir fullført, selv om tilbyder skulle bli insolvent. 

Reklamasjonsgarantier

I en kontrakt kan det bestemmes at leverandøren stiller en garanti for kostnadene til å rette opp evt feil eller mangler ved leveransen/ordren etter ferdigstillelse/leveranse. Dette for å sikre at feil/mangler blir utbedret dersom leverandøren blir insolvent. Reklamasjonsgarantien løper som regel fra to til fem år, avhengig av kontraktsbestemmelsene.

Husleiegarantier

I mange husleiekontrakter kreves sikkerhet for leietakers betalingsforpliktelser, og for perioder fra 3 mnd til flere år.

Garantimarkedet innenfor bygg og anlegg.

Vi megler alle typer byggsikkerhets- og entreprenørgarantier, enten det dreier seg om de standardiserte garantiene etter Norsk Standard, Bustadoppføringslova eller andre relaterte garantier.

Garantiene plasseres i store trygge selskaper med etablert rating. 

Trenger din bedrift en garanti, finner vi det beste tilbudet for dere. 
Garantert
!!
 

Les mer

Hvorfor bør vi bruke Garantimegleren?

Våre kunder frigjør mye tid på å overlate forhandlingene om garantier til oss.  Tid er penger og vi gjør dette effektivt for bedriften.  Som megler er vi også pålagt å advare mot garantister uten tilstrekkelig rating/security.  Du vil derfor både spare tid, men også være sikker på at garantistene vi forhandler med på deres vegne er solide og trygge.

Les mer

Hva er Garantimeglerens rolle?

Garantimeglerens rolle er å opptre som kundens garantiavdeling. Vi forhandler frem alle de garantiene dere trenger for å få, eller oppfylle, inngåtte kontrakter.
Vi er helt og fullt på kundens side i alle forhandlinger, og jobber hardt for å oppnå de beste resultatene.

Les mer

Om garantier og forsikring i media

Her legger vi inn artikler og annet stoff som vi mener er relevant for våre garantikunder.  Det gjelder jo å følge med, og med felles solvens-regler innenfor EU er det også interessant å se hva som skjer utenfor Norge.  

Les mer

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 2247 6800 eller fyll ut kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema

Du kan ringe oss på 22 47 68 00, sende oss en e-post, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk